nhoNguoicha

Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, một nhân cách lớn 1. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, và giải phóng con người. Sự nghiệp vĩ đại đó không chỉ dành cho dân tộc Việt mà còn cho cả nhân loại. Vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Năm 1987, UNESCO truy tặng cho Hồ Chí Minh 2 danh hiệu cao quý Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa thế giới. 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng Sản Việt Nam. Người đã tìm ra con đường Cách Mạng đúng đắn nhất cho nhân dân Việt Nam. Đó là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người đã cùng với Trung ương Đảng cụ thể hóa con đường đó thành cương lĩnh, chủ trương, đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp Cách Mạng trong từng thời kì, từng giai đoạn của tiến trình cách mạng Việt Nam. Đồng thời Người đã cùng với Trung ương Đảng. Tổ chức lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ đưa Cách Mạng Việt Nam đi từ thành công này đến thành công khác. 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập mặt trận dân tộc thống nhất nơi quy tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Là người sáng lập Quân đội Nhân dân Việt Nam một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu. Một quân đội gắn liền với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Là người sáng lập ra nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiền thân của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, và vì nhân dân. 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng sáng ngời mà Người còn để lại cho dân tộc Việt Nam và loài người một tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất, và trọn vẹn nhất. Được cả dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới thừa nhận, trân trọng và kính nể. Tấm gương đạo đức đó của Người được thể hiện trên 5 phương diện: a. Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. b. Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua tất cả mọi thử thách khó khăn để đạt mục đích cách mạng. c. Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. d. Hồ Chí Minh là tấm gương của 1 con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết lòng vì đồng bào. e. Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cuộc đời trong sáng, nếp sống giản dị, và đức khiêm tốn phi thường. 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam và cho hậu thế một di sản tư tưởng vô giá. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ mang tính dân tộc và con mang tính quốc tế, mang tính thời đại sâu sắc. Không chỉ của giai cấp công nhân, quần chúng lao động, dân tộc, mà của cả loài người tiến bộ. Tư tưởng của Người không chỉ tồn tại và tác động trong thế giới chúng ta đang sống mà nó sẽ trường tồn bất diệt. (Ghi chép nhanh từ TS. Ngô Quang Định) Website Đảng Cộng sản Việt Nam

Back to top

online